සංචාරක ව්‍යාපාරයේ හොරස්කෝප් එක ටෙලස්කෝප් එකකට වෙනස් කළේ කිමාලි බව CARBON TV නාලිකාවේ පැවති  stigma විද්වත් සංවාදයකදී කතාබහට

ලක්වේ.


මෙම සංවාදය තුල මහින්ද චින්තනයේ ග්‍රාමීය මූලයන් ගැන දාර්ශනික අදහසක් බිහි කර ඇත.


සමාජ විද්‍යාව අවසන් වී එතැනට උපයෝගීතාවය ආදේශ වු යුගයක මිනිසාගේ විඳවීම සමාජ ප්‍රශ්ණයක් ලෙස දැකීම stigma හි අරමුණයි.subscribeYT

WhatsApp Image 2021 09 13 at 13.49.58

නවතම පුවත්