සිතට සැනසුම ගේන මිනිහෙක් 
සැමට ප්‍රේමය බෙදන මිනිහෙක් 


රටට බිය නොගෙනෙනා මිනිහෙක් 
ඔබට මට ළඟ අපේ මිනිහෙක් 

අඳුරු යුගයට ආයෙමත් බැහැ ඉඩදෙන්න 
සොඳුරු මිනිසුනි දිනූ නිදහස රැකගන්න 

බෙදෙන රට යා කරන මිනිහෙක් 
රිදෙන හිත් සුව කරන මිනිහෙක් 
සාමයෙන් රට රකින මිනිහෙක් 
ලෝකයේ දුර දකින මිනිහෙක් 

පවුල්වාදේ අවුල් බලකොටු බිඳලන්න 
තැවුල් විසඳන නැවුම් මගකට යොමුවෙන්න 

ජන හදේ දුක දන්න මිනිහෙක් 
ජන හදේ නිති ඉන්න මිනිහෙක් 
ජන වරම ජයගන්න මිනිහෙක් 
ජන පවුර ගොඩනගන මිනිහෙක් 

හිංසනේ දෙන පැරණි සෙවනැලි පරදන්න 
හංස ලකුණෙන් අලුත් මිනිසා දිනවන්න

(The Leader)

subscribeYT

කාටුන්

නවතම පුවත්