අඳුරු වසරක්
සොඳුරු කරගැන්මට
එක්වෙමු.
2023 ට ලීඩර් ප්‍රාර්ථනාවයි.இருண்ட ஆண்டை
ஒளிமயமாக்க
ஒன்றிணைவோம்.
2023க்கான லீடரின் பிரார்த்தனை

Let us unite,
in our endeavours,
to illuminate the new year.
A wish from The Leader for 2023.

JW

 

worky

worky 3

Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image

නවතම පුවත්