මංගල ගේ උපන්දිනය අද (21)


මංගල හිටියා නං මේ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ ගැන මොනවා කියයිද? මංගල හිටියා නං PTA /ATA ගැන මොනවා කියයිද?

මංගල හිටියා නම් එයා නිර්මාණය කරන්න උත්සාහ කළ සැබෑ දේශප්‍රේමියාගේ භූමිකාව කුමක් වෙයිද?

මංගලගේ රැඩිකල් මැද ව්‍යාපාරය කියන්නෙ මොකක්ද ? 

JW

logo

Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Exchange Rates