''ජනාධිපති ධුරය ඉවත්කළ යුතුමයි. ඒක කරයි කියලා මට විශ්වාස මං විතරයි''  ''ජනාධිපති ධුරය ඉවත්කළ යුතුමයි. ඒක කරයි කියලා මට විශ්වාස මං විතරයි'' 

subscribeYT

WhatsApp Image 2021 09 13 at 13.49.58

නවතම පුවත්