මන්ත්‍රීන් සඳහා වාහන ආනයනය කරන රජය දියර කිරි කර්මාන්තයට අවශ්‍ය වාහන ටැංකි සහ බවුසර් ගෙන්වීම තහනම් කර තිබේ.
ඒ, ආනයනය අපනයන පාලක විසින් 2021 ජූනි 11 දිනැති අංක 2231/18 නිකුත් කර ඇති ගැසට් නිවේදනයක් මගිනි.
 
2020 ජූලි 22 දින නිකුත් කරන ලද ගැසට් නිවේදනයට අනුව තහනම් කරන ලද භාණ්ඩ ලැයිස්තුවට මෙම භාණ්ඩ ද ඇතුළත් කර ඇත.
 
භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සඳහා භාවිතා කරනු ලබන වාහන වශයෙන් හඳුන්වාදී ඇති මෙම ලැයිස්තුවට පහත දැක්වෙන වාහන ද ඇතුලත් වේ. 
 
 
1. විශේෂ අවශ්‍යතා සඳහා භාවිතා කරන ටැංකි, බවුසර් සහ ට්‍රක් රථ.
 
2. බර ටොන් 5 සිට 20 දක්වා වූ රථ.
 
3. වසර 5කට වඩා නොපැරණි කිරි ප්‍රවාහනය  සඳහා වූ (stainless steal) ටැංකි - බවුසර්. 
 
4. කිරි ප්‍රවාහනය සඳහා වූ ශීතකරණ සහිත වාහන 
 
5. මෙම පංතියට අයත්   වසර 10 කට වඩා පැරණි වාහන.
 
 
එක් එක් කේතාංකය (H.S code) යටතේ වන වාහන, ටැංකි සහ බවුසර් කාණ්ඩයන්ට අයත් වර්ග 12 කට අධික ප්‍රමාණයක් ආනයනය තහනම් කර ඇති අතර 2021 ජූනි 10 දිනට පෙර ණයවර ලිපි විවෘත කර ඇති අත්තිකාරම් ගෙවා ඇති, බැංකුව විසින් නාවික ලියවිලි නිදහස් කර ඇති වාහන, ටැංකි  සහ බවුසර් නිදහස් කිරීමට අවසර දී ඇත.
 
අදාල ගැසට් නිවේදනය සහ උපලේඛණ 1 - පහතින් දක්වා ඇත.
 
 
 
 

 
 
 
THE LEADER TV 

 

 


මැති ඇමති සැප වාහන වෙන්දේසියේ විකුණයි! 

   

 


සතොස අරක්කු පැන්නුවේ ලොක්කාගෙ පාටියට? 

 

Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Exchange Rates

නවතම පුවත්