ගෝඨාභයගේ තත්ත්වය බරපතලයි; අලි සබ්‍රිගෙන් කුඨ ලේඛනත් හදයි ගෝඨාභයගේ තත්ත්වය බරපතලයි; අලි සබ්‍රිගෙන් කුඨ ලේඛනත් හදයි

subscribeYT

නවතම පුවත්