මම දැන් ගේම් එකටමයි ඉන්නේ මුන් දඟලනවා වැඩියි මම දැන් ගේම් එකටමයි ඉන්නේ මුන් දඟලනවා වැඩියි

subscribeYT

නවතම පුවත්