පොදුජන පෙරමුණේ දිස්ත්‍රික් නායකයෝ තමයි මහින්ද මහත්තය ඉස්සෙල්ලම පාවල දුන්නේ | දයාසිරි කියයි පොදුජන පෙරමුණේ දිස්ත්‍රික් නායකයෝ තමයි මහින්ද මහත්තය ඉස්සෙල්ලම පාවල දුන්නේ | දයාසිරි කියයි

 Apekshakaya

subscribeYT

නවතම පුවත්