හිට්ලර් පළමුව කළෙත් ජනාධිපතිගේ, කැබිනට් මණ්ඩලයේ බලතල තමන්ට පවරා ගැනීමයි - Imthiaz Bakeer Markar  හිට්ලර් පළමුව කළෙත් ජනාධිපතිගේ, කැබිනට් මණ්ඩලයේ බලතල තමන්ට පවරා ගැනීමයි - Imthiaz Bakeer Markar

Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Exchange Rates

නවතම පුවත්