හිතක් පපුවක් නැති දරදඩු ආණ්ඩුවක් රටක් ගොඩනගන්නේ කොහොමද? සජිත් පාර්ලිමේන්තුවේ දී අසයි හිතක් පපුවක් නැති දරදඩු ආණ්ඩුවක් රටක් ගොඩනගන්නේ කොහොමද? සජිත් පාර්ලිමේන්තුවේ දී අසයි

subscribeYT

නවතම පුවත්