'ත්‍රස්තවාදය ඇති වුණේ දේශපාලන විසඳුමක් නොදුන් නිසා' -නවක මන්ත්‍රීවරයකුගේ ඇසීය යුතුම කතාවක් 'ත්‍රස්තවාදය ඇති වුණේ දේශපාලන විසඳුමක් නොදුන් නිසා' -නවක මන්ත්‍රීවරයකුගේ ඇසීය යුතුම කතාවක්

subscribeYT

නවතම පුවත්