ජනතාවගේ බුද්ධියට නිගා කරන්න එපා කරු ආණ්ඩුවට චෝදනා - ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රට ඒකාධිපතිත්වයකට ගමන් කරනවා ජනතාවගේ බුද්ධියට නිගා කරන්න එපා කරු ආණ්ඩුවට චෝදනා - ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රට ඒකාධිපතිත්වයකට ගමන් කරනවා

Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Exchange Rates

නවතම පුවත්