එකතු කළ අගය මත බද්දෙන් (VAT) නිදහස් වූ භාණ්ඩ හා සේවාවන්හි සංශෝධිත ලැයිස්තුව මුදල් ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික ස්ථායීකරණ අමාත්‍යාංශය විසින් නිවේදනය කර තිබේ.


විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්දට යටත් වන භාණ්ඩ ගණනාවක්ද (පහත ඇමුණුම 2) වැට් බද්දට අයත් නොවන බව මුදල් ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික ස්ථායීකරණ අමාත්‍යාංශය පවසයි.

රජය විසින් නිවේදනය කර ඇති එම භාණ්ඩ හා සේවා ලැයිස්තුව පහත දැක්වේ.

pressRelease20240102 vat page 0001pressRelease20240102 vat page 0002pressRelease20240102 vat page 0003pressRelease20240102 vat page 0004pressRelease20240102 vat page 0005


worky

worky 3

Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image

නවතම පුවත්