රාජපක්ෂලා ශ්‍රිලනිප බලය ඩැහැගනී: ‘‘අපි ශ්‍රී ලංකා‘‘ හෙළිකරයි. රාජපක්ෂලා ශ්‍රිලනිප බලය ඩැහැගනී: ‘‘අපි ශ්‍රී ලංකා‘‘ හෙළිකරයි.

subscribeYT

නවතම පුවත්