'වසංගත තත්ත්වය තුළ හදිසි මැතිවරණ එපා' -දකුණු කොරියාවයි ලංකාවයි කියන්නේ දෙකක් වෛද්‍ය ජයන්ත බණ්ඩාර  'වසංගත තත්ත්වය තුළ හදිසි මැතිවරණ එපා' -දකුණු කොරියාවයි ලංකාවයි කියන්නේ දෙකක් වෛද්‍ය ජයන්ත බණ්ඩාර

subscribeYT

නවතම පුවත්