පාර්ලිමේන්තුව විසුරවා හැරීමේ සූදානමක් | ඊළඟ ආණ්ඩුව හදන මහමොලකරු මලික් ! අයවැයට පස්සේ අලුත් ඇමතිලා ! පාර්ලිමේන්තුව විසුරවා හැරීමේ සූදානමක් | ඊළඟ ආණ්ඩුව හදන මහමොලකරු මලික් ! අයවැයට පස්සේ අලුත් ඇමතිලා !

Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image

නවතම පුවත්