'කරු ගෙන් අගමැති මහින්දට විශේෂ ඉල්ලීමක් ' - පාර්ලිමේන්තුව තැපැල් කන්තෝරුවක් කරන්න එපා ජනපතිටත් කියයි  'කරු ගෙන් අගමැති මහින්දට විශේෂ ඉල්ලීමක් ' - පාර්ලිමේන්තුව තැපැල් කන්තෝරුවක් කරන්න එපා ජනපතිටත් කියයි

subscribeYT

නවතම පුවත්