වරාය අධිකාරියේ වෘත්තීය සමිතිවලට එරෙහිව කොළඹ දිසා අධිකරණය විසින් වාරණ නියෝගයක් නිකුත් කර තිබේ.


එම වෘත්තීය සමිති විසින් හෙට (28) ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇති වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක් වළක්වාලමින් එම නියෝගය නිකුත් කර තිබේ.

CamScanner 12 27 2023 1517 231227 152255 page 0001CamScanner 12 27 2023 1517 231227 152255 page 0002CamScanner 12 27 2023 1517 231227 152255 page 0003CamScanner 12 27 2023 1517 231227 152255 page 0004 


worky

worky 3

Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image

නවතම පුවත්