මේ රටේ බුද්ධිමතුන් පවා අද පාලනය කරන්නේ පාදඩ (ලුම්පන්) දේශපාලකයෝ - ධම්ම දිසානායක  මේ රටේ බුද්ධිමතුන් පවා අද පාලනය කරන්නේ පාදඩ (ලුම්පන්) දේශපාලකයෝ - ධම්ම දිසානායක

subscribeYT

නවතම පුවත්