ලංකාව සිංහල බෞද්ධ රටක් ද ? මංගල යළිත් කියයි - ජනපති ගෝඨාභයටත් චෝදනා 'රට පාලනය බැරි බව ඔප්පු කරා  ලංකාව සිංහල බෞද්ධ රටක් ද ? මංගල යළිත් කියයි - ජනපති ගෝඨාභයටත් චෝදනා 'රට පාලනය බැරි බව ඔප්පු කරා

subscribeYT

නවතම පුවත්

ඇට මැස්සා