'දවල් මිගෙල් රෑ දැනියෙල්' - තුනෙන් දෙක දුන්නේ මේවා කරන්න නෙවෙයි - පොම්පියෝ CIA ඔත්තුකරුවෙක්  'දවල් මිගෙල් රෑ දැනියෙල්' - තුනෙන් දෙක දුන්නේ මේවා කරන්න නෙවෙයි - පොම්පියෝ CIA ඔත්තුකරුවෙක්

subscribeYT

නවතම පුවත්